Klinicky doporučený postup – dekubity

Kód projektu: KDO-AZV-33

Operační program Zaměstnanost, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221

Prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Hlavní řešitel projektu:
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (AZV ČR)
Partneři:
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)

Hlavním řešitelem projektu Klinické doporučené postupy (KDP) je Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, která jakožto příjemce podpory z Operačního programu Zaměstnanost čerpá finanční prostředky Evropského sociálního fondu.

Cílem projektu je vytvořit návrhy KDP z oblastí nejvyšší heterogenity lékařské péče v ČR se záměrem dlouhodobé udržitelnosti metodického zázemí pro jejich tvorbu, aktualizaci, a pomáhat tak zdravotnickým pracovníkům rozhodovat ve specifických klinických situacích. Účelem je zvýšení dostupnosti, kvality a efektivity zdravotních služeb.

Garant:

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Hlavní metodik:
Mgr. Bc. Tereza Vrbová, Ph.D.
PhDr. Petra Búřilová, BBA

Pracovní tým:
PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková
MUDr. Alice Hokynková, Ph.D.
Mgr. Nina Müllerová
Mgr. Alice Strnadová, MBA
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
MUDr. Lia Vašíčková

Odkaz:https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=kdp&catid=10