Doporučení pro klinickou praxi

Materiály v českém jazyce

Ministerstvo zdravotnictví vydalo ve vazbě na ustanovení § 47 odstavce 3 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů v Brně, se zástupci poskytovatelů zdravotních služeb, profesních a odborných společností Národní ošetřovatelský postup Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity. Záměrem vydání Národního ošetřovatelského postupu (dále jen NOP) je sjednocení kvality ošetřovatelské péče a poskytnutí metodiky tvorby a aktualizace místních ošetřovatelských postupů v České republice. NOP jsou souborem minimálních doporučení, podle kterých si poskytovatelé zdravotních služeb mohou vytvořit vlastní ošetřovatelské postupy pro zajištění jednotné, kvalitní a bezpečné péče.

Stučná příručka přináší přehled doporučení a doporučení pro dobrou praxi obsažených v plné verzi Klinického doporučeného postupu (International Clinical Practice Guideline, ,,Mezinárodní klinický doporučený postup“, vydání z r. 2019).

EPUAP doporučuje, aby hodnocení nutričního stavu zahrnovalo minimálně pravidelné vážení pacientů, hodnocení stavu kůže, dokumentaci příjmu stravy a tekutin. Další postupy, zahrnující antropometrická měření a laboratorní testy, mohou být rovněž použity, ačkoliv je možno je chápat jako pokročilejší techniky hodnocení. Nutriční intervence by se měla zaměřovat na zlepšování příjmu stravy a tekutin jedince prostřednictvím posouzení kvality nabízené stravy spolu s odstraňováním fyzických či sociálních bariér pro její konzumaci. Nutriční doplňky mají být zvažovány tam, kde není možné zvýšit vlastní příjem stravy a tekutin.

Dokument Ghent Global IAD Classification Tool, pro který se používá zkratka GLOBIAD je nástroj vytvořený odborníky v rámci dvouletého projektu, do kterého se zapojilo 22 mezinárodních expertu a 823 klinických odborníku ze 30 zemí. Důvodem bylo zjištění, že se velmi často hodnotila dermatitida způsobená inkontinencí (IAD) za dekubity, což vedlo nejen k nesprávnému hlášení v počtu dekubitů, ale hlavně k nesprávnému nastavení léčby místa postižení pokožky. Nástroj GLOBIAD kategorizuje závažnost IAD na základě vizuální kontroly postižených oblastí pokožky. Jeho cílem je vytvořit mezinárodně dohodnutý popis závažnosti/stupně IAD a standardizovat dokumentaci tohoto stavu v klinické praxi a ve výzkumu.

AKTUALIZOVANÁ VERZE 2016

Tento rozsáhlý dokument (41 stran) poskytuje přehled hlavních přístupů k organizaci péče o rány v domácím prostředí po celé Evropě, včetně příkladů z Anglie, Německa a severských zemí. Upozorněním na možné překážky pro nejlepší praxi při péči o rány v domácím prostředí a nalezením předpokladů potřebných pro poskytování bezpečné a vysoce kvalitní péče pacientům s ranami a podpory jejich rodinám předkládají autoři seznam minimálních doporučení pro péči o pacienty s ranami v jejich domácím prostředí. Praktická jsou i minimální doporučení ohledně znalostí a dovedností zdravotnických pracovníků, nebo diagramy pro používání produktů, pomůcek a materiálů v oblasti prevence ran a managementu péče o rány.

VERZE 2015

Tato „Příručka“ přináší souhrn doporučení a výběr z výsledků výzkumu týkajících se prevence a léčby dekubitů. Podrobnější verze této příručky, Doporučení pro klinickou praxi (Clinical Practice Guideline), poskytuje detailní analýzu a diskusi k dostupným studiím, kritické zhodnocení předpokladů a znalostí této oblasti a popis toho, jak směrnice vznikala. Jedná se o druhé vydání směrnice, které bylo výsledkem čtyřleté spolupráce Národního poradního panelu pro otázky dekubitů (National Pressure Ulcer Advisory Panel – NPUAP) a Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcer Advisory Panel – EPUAP) a Pan-pacifická aliance pro dekubity (Pan Pacific Pressure Injury Alliance – PPPIA). Cílem této mezinárodní spolupráce bylo vyvinout vědecky podložená doporučení pro prevenci a léčbu dekubitů, jimiž by se mohli řídit zdravotničtí pracovníci na celém světě. Doporučení pro klinickou praxi je však dostupné pouze v anglickém jazyce na stránkách EPUAP.

Tato zkrácená verze „Příručky“ (92 stran) je určena zdravotnickým pracovníkům, kteří hledají rychle dostupné informace o péči o pacienty v klinickém prostředí. Obsahuje doporučení, jak „Příručku“ používat i vysvětlení, jak pracovat s doporučeními podle stupně důkazu, síly důkazu a síly doporučení. Příručka obsahuje klíčové kapitoly týkající se prevence dekubitů, intervence pro prevenci a léčbu dekubitů, léčba dekubitů, specifické skupiny pacientů či doporučení pro Zavádění/implementace směrnice do praxe.

Materiály v ANGLICKÉM jazyce