Články

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.
2020

Národní ošetřovatelský postup – Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity. Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky. 2020, částka 2, s. 129-138. ISSN 1211-0868. Dostupné také z: http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c2/2020_18554_4121_11.html 

ZELENKOVÁ, Hana a Vlasta HROMOHOVÁ.  Amniová membrána v liečbe defektov rôznej etiológie, vrátanie diabetických  – naše prvé klinické zkúsenosti. Léčba ran. 2020, roč. 7, č. 2, s. 19-21. ISSN 2336-520X.

 
2019

BISKUPOVÁ, Markéta, Lenka ŠÁTEKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči. Ošetrovateľstvo [online]. 2019, roč. 9, č. 1, s. 23-30 ISSN 1338-6263. Dostupné z: http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2019-rocnik-9/cislo-1/posouzeni-rizika-vzniku-dekubitu-u-senioru-v-dlouhodobe-peci

ČERNOCH, Filip, Zuzana JELÍNKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Reconstruction of recurrent ischiadic pressure ulcer using turnover hamstring muscle flap. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 15-18. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/vyuziti-svaloveho-laloku-v-rekonstrukci-recidivy-ischiadickeho-dekubitu-116540?hl=en

HOLUBOVÁ, Adéla a Andrea POKORNÁ. Lokální léčba defektů různé etiologie. Dermatologie pro praxi.  2019, roč. 13, č. 1, s. 49-52. ISSN 1802-2960. Dostupné také z: https://www.dermatologiepropraxi.cz/artkey/der-201901-0009_lokalni_lecba_defektu_ruzne_etiologie.php

KAMBOVÁ, Veronika, Andrea POKORNÁ a Simona SAIBERTOVÁ. Znalosti a zvyklosti všeobecných sester v prevenci ran v souvislosti se zdravotnickými prostředky v intenzivní péči – dotazníkový průzkum. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 19-22. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/znalosti-a-zvyklosti-vseobecnych-sester-v-prevenci-ran-v-souvislosti-se-zdravotnickymi-prostredky-v-intenzivni-peci-dotaznikovy-pruzkum-116541

KOMENDA, Martin, Jakub ŠČAVNICKÝ a Andrea POKORNÁ. Mapování dekubitů a nehojících se ran v medicínském kurikulu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 33-36. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/mapovani-dekubitu-a-nehojicich-se-ran-v-medicinskem-kurikulu-116545

KOUTNÁ, Markéta. Skupina spinálních pacientů s dekubity a jejich problematika se zaměřním na výživu. Léčba ran. 2019, roč. 6, č. 4, s. 4-8. ISSN 2336-520X.

MRÓZKOVÁ, Adéla, Thomas WILD a Luboš SOBOTKA. Výživa a hojení rány. Léčba ran. 2019, roč. 6, č. 4, s. 8-12. ISSN 2336-520X.

POCH, Tomáš, Tomáš VIDIM a Michaela ŠTÍCHOVÁ. Podtlaková léčba u pacienta s dekubitem a paraplegií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 26-28. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/podtlakova-lecba-u-pa-cienta-s-dekubitem-a-paraplegii-116543

POKORNÁ, Andrea at al.  Pilot analysis of pressure ulcers – nationwide data from central adverse event reporting system. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 8-14. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/pilotni-analyza-poctu-dekubitu-celostatni-data-v-centralnim-systemu-hlaseni-nezadoucich-udalosti-116539?hl=en

ŠEVČÍKOVÁ, Blažena, Lenka ŠÁTEKOVÁ a Lenka MACHÁLKOVÁ. Tlakové léze vzniklé přiložením fixace – přehled. Ošetřovatelské perspektivy. 2019, roč. 2, č. 1, s. 77-84. ISSN 2570-785X. Dostupné také z: https://osp.slu.cz/pdfs/osp/2019/01/09.pdf 

ŠÍN, Petr, Jakub HOLOUBEK, Alica HOKYNKOVÁ a Břetislav LIPOVÝ. Multidisciplinary approach in surgical pressure ulcer therapy after spinal cord injury. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 52-55. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/multidisciplinarni-pristup-v-chirurgicke-lecbe-dekubitu-u-pa-cientu-s-misni-lezi-116552?hl=en

ŠTILCOVÁ, Hana. Nad přírodou nelze vždy vyhrát. Léčba ran. 2019, roč. 6, č. 1, s. 12-13. ISSN 2336-520X.

VEVERKOVÁ, Lenka a kol. Key factors for the development of pressure ulcers in surgical practice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2019, roč. 82, Suppl. 1, s. 60-65. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: 

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2019-supplementum-1-2/rizikove-faktory-u-pacientu-s-dekubity-na-chirurgickem-oddeleni-116554?hl=en

 
2018

ANTALOVÁ, Natália, Andrea POKORNÁ, Alica HOKYNKOVÁ a kol. Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery – retrospective analysis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 23-28. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2018-supplementum-1-1/faktory-ovlivnujici-recidivu-dekubitalni-leze-po-plastickem-chirurgickem-vykonu-retrospektivni-analyza-106679?hl=en

BUREŠ, Ivo a Vojtěch MEZERA. Problematika léčby nehojících se ran. Léčba ran. 2018, roč. 4, č. 3, s. 4-8. ISSN 2336-520X.

HLINKOVÁ, Edita, Jana NEMCOVÁ, A. ŠÍMOVÁ a Mária BALKOVÁ.  The factors of pressure ulcer’s healing in critically ill patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 13-18. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2018-supplementum-1-1/the-factors-of-pres-sure-ulcer-s-heal-ing-in-critical-ly-ill-patients-106610

KOHUTOVÁ, Marie. Výživa při hojení ran a dekubitů. Angis revue, 2018, roč. 11, duben-květen, s. 38-41. ISSN 2464-5435.

KOLKOVÁ, Adéla a Lenka ŠEFLOVÁ. Laický pečovatel a prevence dekubitů. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 14-17. ISSN 2336-520X.

KOUTNÁ, Markéta. Lokální léčba dekubitu dítěte mladšího školního věku. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 1, s. 7. ISSN 2336-520X.

KRUPOVÁ, Lenka a Andrea POKORNÁ. Systémový přístup k prevenci dekubitů. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 4-6. ISSN 2336-520X.

MEZERA, Vojtěch a Ivo BUREŠ. Chronické nehojící se rány v geriatrii. Vnitřní lékařství. 2018, roč. 64, č. 11, s. 1098-1104. ISSN 0042-773X. Dostupné také z: https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2018/11/18.pdf

MÜLLEROVÁ, Nina, Jitka KROCOVÁ, Michaela HOFŠTETROVÁ-KNOTKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Pilotní ověření dotazníku managementu bolesti u pacientů s rizikem vzniku dekubitů či jejich výskytem. Florence. 2018, roč. 14, č. 4, s. 16-17. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2018/4/pilotni-overeni-dotazniku-managementu-bolesti-u-pacientu-s-rizikem-vzniku-dekubitu-ci-jejich-vyskytem/

NEMCOVÁ, Jana, Edita HLINKOVÁ, M. SLAČKOVÁ a Mária BALKOVÁ. Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 19-22. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2018-supplementum-1-1/dekubity-u-pa-cientov-s-komorbidnymi-neurologickymi-ochoreniami-106613?hl=cs

POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ a kol. Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 6-12. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2018-suplementum-1/monitor-ing-tlakovych-lezi-validace-datasetu-po-druhem-pilotnim-sberu-dat-106607

POLÁKOVÁ, Hana. Dekubity v reálné praxi. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 11-13. ISSN 2336-520X.

SMETÁNKOVÁ, Michaela a Kateřina PERNEROVÁ. Filozofie léčby ran v LDN. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 20-21. ISSN 2336-520X.

TICHOTOVÁ, Veronika. Dekubitus u paraplegika v několika lokalizacích. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 18-19. ISSN 2336-520X.

VAŠÍČKOVÁ, L., Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pacientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013–2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/en/journals/czech-and-slovak-neurology-and-neurosurgery/2018-supplementum-1-1/dekubity-u-pa-cientu-spinalni-ambulance-celozivotni-pece-fn-brno-2013-2016-106682

VAŠÍČKOVÁ, Lia, Jarmila SIEGELOVÁ a Michal MAŠEK. Výskyt dekubitů u chronických pacientů s lézí míšní přijatých na spinální jednotku Kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno 2013 až 2016. Léčba ran. 2018, roč. 5, č. 2, s. 7-10. ISSN 2336-520X.

VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, M. KACAFÍRKOVÁ a kol. Pressure injuries prevention is better than solving of their complications. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 32-37. ISSN 1210-7859. Dostupné také z: https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2018-suplementum-1/predchazeni-dekubitum-je-lepsi-nez-reseni-jejich-dusledku-106681?hl=en

VRÁBLÍKOVÁ, Magda a Pavla DRÁBKOVÁ.  Dekubity a jejich léčba – kazuistiky. Florence. 2018, roč. 14, č. 1, s. 20-21. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2018/1/dekubity-a-jejich-lecba-kazuistiky/ 

 

2017

BERÁNKOVÁ, Antonieta. Ošetření chronické rány pomocí ionizovaného stříbra, aktivního uhlí a alginátového krytí u imobilních pacientů. Léčba ran. 2017, roč. 4, č. 3, s. 23. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopisu_3_17_na_web

GERLICHOVÁ, Katarína a Júlia KREHLÍKOVÁ. Ošetrovateľská starostlivosť o dekubity – lôžkové zdravotnicke zariadenia vs. agentury domacej ošetrovateľskej starostlivosti. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství: (recenzovaný sborník příspěvků z konference). Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 1999-. 2017, s. 110-119. Dostupné také z: http://www.fnmotol.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2036/sbornik-cmo-2017.pdf

HOFŠTETROVÁ-KNOTKOVÁ, Michaela, Jitka KROCOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. První výsledky dotazníkového šetření „Sledování výživy a hydratace 2017. Florence. 2017, roč. 13, č. 9, s. 2-3. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/9/prvni-vysledky-dotaznikoveho-setreni-sledovani-vyzivy-a-hydratace-2017/

HOVORKOVÁ, Jitka. Rozlišení dekubitu a IAD. Florence. 2017, roč. 13, č. 9, s. 28. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2017/9/rozliseni-dekubitu-a-inkontinencni-dermatitidy/

KOČANOVÁ, Ľubica. Preležaniny, bremeno na pleciach sestier, alebo prevencia v SR. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [online]. 2017, roč. 15, č. 6, s. 28-30. ISSN 1339-5920.

 

2016

BERÁNKOVÁ, Jana. Novodobá péče o dekubity. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství: (recenzovaný sborník příspěvků z konference). Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015, s. 76-83. ISBN 978-80-87347-20-1. Dostupné také z: http://www.fnmotol.cz/_sys_/FileStorage/download/2/1473/sbornik-cmo-2015-17092015.pdf

GROFOVÁ, Zuzana. Dekubity – výživa a léčba ve světle studií a doporučených postupů. Nutrition news. 2016, roč. 4, č. 1, s. 12-16. ISSN 1805-8833.

JANALÍKOVÁ, Radka a Ondřej ULRYCH. Iatrogenní poškození pacienta během intervenčních a operačních výkonů. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 3, s. 9-11. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopis__3_2016_na_web

JANSOVÁ, Kateřina. Kvalitní zdravotnické pomůcky a zkušený personál jako základ: 1. část. V boji proti dekubitům. Florence. 2016, roč. 12, č. 6, s. 4. ISSN 1801-464X. Dostupné také z: https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2016/6/kvalitni-zdravotnicke-pomucky-a-zkuseny-personal-jsou-zaklad/

KOUTNÁ, Markéta. Nesterilní pěnové krytí v prevenci tlakových lézí. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 3, s. 19-20. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopis__3_2016_na_web

KOUTNÁ, Markéta a Kateřina JANSOVÁ. Hledáte způsob, jak předcházet dekubitům v 21. století? Vraťte se zpět k základům. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 3, s. 23-26. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopis__3_2016_na_web

Nenechte dekubity vyhrát. Komfort. 2016, roč. 13, č. 3, s. 4-6. Dostupné také z: file:///C:/Users/oskrdova/AppData/Local/Temp/16_12_KomfortNew_defdef.pdf

POLÁKOVÁ, Hana. Dekubity, stále aktuální problém i ve 21. století. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 4, s. 4-5. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopi__4_16_na_web

POLEDNÍKOVÁ, Ľubica a Alica SLAMKOVÁ. Riziko vzniku preležanín v ošetrovateľskej diagnostike. Central European Journal of Nursing and Midwifery [online]. 2016, roč. 7, č. 2, s. 428-436. ISSN 2336-3517. Dostupné z: http://periodika.osu.cz/cejnm/dok/2016-02/11-polednikova-slamkova-sk.pdf

SMETÁNKOVÁ, Michaela. Suchý nekrotický dekubitus na patě. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 4, s. 12-14. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopi__4_16_na_web

ULRYCH, Ondřej. Stanovení míry rizika prevence vzniku proleženiny. Léčba ran. 2016, roč. 3, č. 3, s. 7-8. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/_asopis__3_2016_na_web

 

2015

GROCHALOVÁ, Marcela. Výživa nemocných s dekubity. Zdravotnictví a medicína. 2015, roč. 2015, č. 9, s. 24-26. ISSN 2336-2987. Dostupné také z: https://zdravi.euro.cz/clanek/vyziva-nemocnych-s-dekubity-479927

MRŇA, Lubor, Lukáš FRAJER a Jiří HOCH. Dekubity u paraplegiků. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, č. 8, s. 329-332. ISSN 0035-9351.

VAŠÍČKOVÁ, Lia. Vnitřní dekubity u spinálních pacientů. Léčba ran. 2015, roč. 2, č. 2, s. 18-21. ISSN 2336-520X. Dostupné také z: https://issuu.com/lecbaran/docs/__asopis_2_2015_na_web_052d926622d3c7

 

2014

KLIČOVÁ, Marianna a Zuzana FABIANOVÁ. Prístup k dekubitom v kontexte manažérstva kvality: Praktické skúsenosti Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom. Ošetřovatelská péče. 2014, Speciál zima 2014, s. 24-27. ISSN 1213-2330.

LANGOVÁ, Petra a Iva BRABCOVÁ. Využití kompenzačních pomůcek u pacientů s dekubity ve vybraných zařízeních v ČR a SRN. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 1, s. 29-35. ISSN 1805-4684.

MRÁZOVÁ, Romana. Nové typy krytí ran – novinky, použití, aplikace. Medicína pro praxi. 2014, roč. 11, č. 2, s. 83-86. ISSN 1803-5310.
Dostupné také z: https://solen.cz/pdfs/med/2014/02/09.pdf

ONDRIOVÁ, Iveta a Terézia FERTAĽOVÁ. Dekubity v kontexte liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, roč. 56, č. 3, s. 34-39.

POKORNÁ, Andrea. Dekubity – soudobé poznatky a závěry empirických studií. Hojení ran. 2014, roč. 8, č. 1, s. 18. ISSN 1802-6400. 

SMÉKALOVÁ, Iva. Možnosti zajištění péče u pacientů s dekubity po propuštění z nemocnice. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 3, s. 128-129. ISSN 1805-4684.

TATRANSKÁ, Tatiana, Štefan, KRAJČÍK a Peter MIKUS. Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 2. časť. Interná medicína. 2014, roč. 14, č. 7-8, s. 297-302. ISSN 1335-8359.  

 

2013

KOUTNÁ, Markéta a Andrea POKORNÁ. Hojení ran v intenzivní péči IV. Hojení ran.  XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí „Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.“ 2013, roč. 7, č. 1, s. 3-10. ISSN 1802-6400.

KRÁLOVÁ, Eva a Zuzana KULAŠNÍKOVÁ. Možnosti prevencie a terapie dekubitov. Praktické lekárnictvo. 2013, roč. 3, č. 2, s. 51-54. ISSN 1338-3132.
Dostupné také z: http://www.solen.sk/pdf/c1e587cdafb6b265b60792493f1c6b39.pdf

LANGOVÁ, Petra a Iva BRABCOVÁ. Využití různých materiálů hojení ran u pacientů s dekubity ve vybraných zařízeních v České republice a ve Spolkové republice Německo. Hojení ran. 2013, roč. 7, č. 4, s. 12-16. ISSN 1802-6400.

ONDRIOVÁ, Iveta a Terézia FERTAĽOVÁ. Dekubity jako indikátor kvality péče. Sestra. 2013, roč. 23, č. 1, s. 48-51. ISSN 1210-0404. Dostupné také z: https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/dekubity-jako-indikator-kvality-pece-468695

 

2012

LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Anaeroby v chronické ráně: banalita nebo skrytá hrozba. Hojení ran. 2012, roč. 6, č. 2, s. 19-21. ISSN 1802-6400.

MANDYSOVÁ, Petra, Edvard EHLER a Lenka TREJBALOVÁ. Česká verze Škály Bradenové: metodika překladu a shoda mezi posuzovateli. Ošetrovateľstvo [online]. 2012, roč. 2, č. 4, s. 137-142. ISSN 1338-6263. Dostupné z: http://www.osetrovatelstvo.eu/archiv/2012-rocnik-2/cislo-4/ceska-verze-skaly-bradenove-metodika-prekladu-a-shoda-mezi-posuzovateli

SLANINOVÁ, Irena, Milan VEGERBAUER a Josef MALÝ. Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta. Praktické lékárenství. 2012, roč. 8, č. 5, s. 236-241. ISSN 1803-5329. Dostupné také z: http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2012/05/08.pdf

 

2011

MÜLLEROVÁ, Nina, Miloš SUCHÝ a Lenka FIEDLEROVÁ. Sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. Tempus medicorum. MF mediREPORT. 2011, roč. 20, č. 7-8, s. 18-24. ISSN 1214-7524. Dostupné také z: http://www.medical-services.cz/Casopisy/TEMPUS-MEDICORUM/ 

MÜLLEROVÁ, N. − SUCHÝ, M. − FIEDLEROVÁ, L. 2011. Sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. Tempus Medicorum, 2011, roč. 20, č. 7-8, s. 18-24. ISSN 1214-7524.

WOJNAROVÁ, Dorota a Darja JAROŠOVÁ. Analýza vybraných klinických doporučených postupů a standardů péče o dekubity. Kontakt. 2011, roč. 13, č. 4, s. 396-403. ISSN 1804-7122. Dostupné také z: https://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2011/04/02.pdf

 

2010

GROFOVÁ, Zuzana. Dekubity a soudní pře. Medical tribune. 2010, roč. 6, č. 25 (Léčba ran, Dermatologie, Geriatrie), C1-C2 temat. příl. ISSN 1214-8911. Dostupné také z:
http://www.tribune.cz/clanek/19869-dekubity-a-soudni-pre

LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘÍHOVÁ a kol. Bakteriologická diverzita akutní a chronické rány. Hojení ran. 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-30. ISSN 1802-6400. 

HILŠEROVÁ, Stanislava. Dekubity – prevence a jejich léčba. Urologie pro praxi. 2010, roč. 11, č. 1, s. 47-49. ISSN 1803-5299. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2010/01/12.pdf