Články

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

2022

TOMÁŠKOVÁ, Vanda. Prevence vzniku dekubitů u obézních a morbidně obézních pacientů. Léčba ran, 2022, roč. 9, č. 4, s. 26-29. ISSN: 2336-520X.

2022

POPOVIČOVÁ, Mária a Richard BÁRTA. Problematika dekubitov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2022, roč. 20, č. 4, s. 49-54. ISSN 1339-5920.

2022

KOUTNÁ, Markéta, Růžena MRÁZKOVÁ a Lucie NÁJEMNÍKOVÁ. Jak jsme se učili HYALO4. Léčba ran, 2022, roč. 9, č. 1, s. 24-26. ISSN 2336-520X.

2021

HOFŠTETROVÁ-KNOTKOVÁ, Michaela. Nejen o ošetřovatelském postupu k dekubitům. Florence, 2021, roč. 17, č. 4, s. 21-22. ISSN 1801-464X.

2021

ZAJÍČKOVÁ, Kateřina, Klaudia ŠRÁMKOVÁ, Michaela JOHANIDES, Jitka KAFKOVÁ a Pavlína ČERNÁ. Výskyt atypických dekubitů v obličejové části hlavy v souvislosti s pronační polohou při léčbě těžké formy onemocnění covid-19. Florence. roč. 17, č. 4, s. 10-11. ISSN 1801-464X.

 

2021

Anika Fourie RN, IIWCC, MSc, PhD candidate, Dimitri Beeckman RN, BSc, MSc, PGDip (Ed.), PhD. Ochrana pokožky pacientů při ventilaci v pronační poloze: pokyny PRONEtect pro klinickou praxi. zde

2021

EISOVÁ, Aneta a Marie HOLUBOVÁ. Prevence dekubitů na operačním sále. Florence. 2021, roč. 17, č. 2, s. 23-25. ISSN 1801-464X

2021

KUBICOVÁ, Monika. Mnohočetné nekrotické dekubity po celém těle. Léčba ran, 2021, roč. 8, č. 1, s. 22-24. ISSN  2336-520X

2021

HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, M. KALINOVÁ, Zuzana JELÍNKOVÁ, Filip ČERNOCH a Lucie NÁRTOVÁ. Naše zkušenosti s aplikací plazmy k bakteriální dekolonizaci chronických ran. Léčba ran. 2021, roč. 8, č. 1, s. 20-21. ISSN 2336-520X

2021

NÁRTOVÁ, Lucie, Pavel ROTSCHEIN, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN a Filip ČERNOCH. Rizikové faktory pro vznik recidivy dekubitů po chirurgickém uzávěru. Léčba ran. 2021, roč. 8, č. 1, s. 12-13. ISSN 2336-520X

2021

ŠÍN, Petr, Alica HOKYNKOVÁ, Filip ČERNOCH, Lucie NÁRTOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Předoperační příprava pacienta před plánovanou rekonstrukcí dekubitů lalokovou plastikou. Léčba ran. 2021, roč. 8, č. 1, s. 8-10. ISSN  2336-520X

2021

SAIBERTOVÁ, Simona, Andrea POKORNÁ a Petra BÚŘILOVÁ. Specifika prevence dekubitálních lézí na patách. Léčba ran. 2021, roč. 8, č. 1, s. 14-16. ISSN 2336-520X

2021

BÚŘILOVÁ, Petra, Dana DOLANOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Klára BENEŠOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Lenka KRUPOVÁ a Andrea POKORNÁ. Základní epidemiologická analýza pacientů s dekubity v Národním zdravotnickém informačním systému. Léčba ran. 2021, roč. 8, č. 1, s. 6-7. ISSN 2336-520X

2021

HLOUŠKOVÁ, Petra. Prevence vzniku dekubitů a poškození kůže. Magazín Paraple, 2021, č. 4, s. 92-95. ISSN 2570-8198

2021

KOUTNÁ, Markéta a Marie KLATOVSKÁ. Když utichl zájem médií – kazuistika. Léčba ran. 2020 roč. 7, č. 5, s. 21-23. ISSN 2336-520X

2020

Nedajme šancu preležaninám. Sestra (Bratislava), 2020, roč. 19, č. 11-12, s. 5. ISSN 1335-9444

2019

BISKUPOVÁ, Markéta, Lenka ŠÁTEKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Posouzení rizika vzniku dekubitů u seniorů v dlouhodobé péči. Ošetrovateľstvo [online]. 2019, roč. 9, č. 1, s.23-30 ISSN 1338-6263. Dostupné z: http://www.osetrovatelstvo.eu/

2019

ŠTILCOVÁ, Hana. Nad přírodou nelze vždy vyhrát. Léčba ran, 2019, roč. 6, č. 1, s. 12-13. ISSN 2336-520X.VEVERKOVÁ, Lenka, Kateřina KREJSOVÁ, M. KACAFÍRKOVÁ, et al. Pressure injuries prevention is better than solving of their complications. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 32-37. ISSN 1210-7859.NEMCOVÁ, Jana, Edita HLINKOVÁ, M. SLAČKOVÁ a Mária BALKOVÁ.  Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 19-22. ISSN 1210-7859.

2018

POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ a kol. Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 6-12. DOI: 10.14735/amcsnn2018S6. ISSN 1210-7859. Dostupné pro přihlášené také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2018-suplementum-1/monitor-ing-tlakovych-lezi-validace-datasetu-po-druhem-pilotnim-sberu-dat-106607

2018

NEMCOVÁ, Jana, Edita HLINKOVÁ, M. SLAČKOVÁ a Mária BALKOVÁ. Dekubity u pacientov s komorbidnými neurologickými ochoreniami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 19-22. DOI: 10.14735/amcsnn2018S19. ISSN 1210-7859. Dostupné pro přihlášené také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2018-suplementum-1/dekubity-u-pa-cientov-s-komorbidnymi-neurologickymi-ochoreniami-106613

2018

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7859.ANTALOVÁ, Natália, Andrea POKORNÁ, Alica HOKYNKOVÁ, et al. Factors influencing recurrence of the pressure ulcers after plastic surgery – retrospective analysis. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 23-28. ISSN 1210-7859.

2018

HLINKOVÁ, Edita, Jana NEMCOVÁ, A. ŠÍMOVÁ a Mária BALKOVÁ.  The factors of pressure ulcer’s healing in critically ill patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 13-18. ISSN 1210-7859.

2018

MÜLLEROVÁ, Nina, Jitka KROCOVÁ, Michaela HOFŠTETROVÁ-KNOTKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Pilotní ověření dotazníku managementu bolesti u pacientů s rizikem vzniku dekubitů či jejich výskytem. Florence. 2018, roč.14, č. 4, s.16-17. ISSN 1801-464X.

2018

MEZERA, Vojtěch a Ivo BUREŠ. Chronické nehojící se rány v geriatrii. Vnitřní lékařství. 2018, roč. 64, č. 11, s. 1098-1104. ISSN 0042-773X. Dostupné pro přihlášené také z: https://www.prolekare.cz/casopisy/vnitrni-lekarstvi/2018-11/chronicke-nehojici-se-rany-v-geriatrii-106812

2018

POKORNÁ, Andrea, Jan MUŽÍK, Petra BÚŘILOVÁ, et al.  Monitoring tlakových lézí – validace datasetu po druhém pilotním sběru dat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2018, roč. 81, Supl. 1, s. 6-12. ISSN 1210-7859.

2018

BUREŠ, Ivo a Vojtěch MEZERA. Problematika léčby nehojících se ran. Léčba ran. 2018, roč. 4, č. 3, s. 4-8.
ISSN 2336-520X.

2017

Preležaniny, bremeno na pleciach sestier, alebo prevencia v SR.Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. 2017, roč. 15, č. 6, s. 28-30HOFŠTETROVÁ-KNOTKOVÁ, Michaela, Jitka KROCOVÁ a Nina MÜLLEROVÁ. První výsledky dotazníkového šetření „Sledování výživy a hydratace 2017. Florence, 2017, roč. 13, č. 9, s. 2-3. ISSN 1801-464XSMETÁNKOVÁ, Michaela. Suchý nekrotický dekubitus na patě.Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 4, s. 12-14. ISSN 2336-520XJANSOVÁ, Kateřina. Kvalitní zdravotnické pomůcky a zkušený personál jako základ: 1. část. V boji proti dekubitům. Florence, 2016, roč. 12, č. 6, s. 4. ISSN 1801-464X.

2016

Nenechte dekubity vyhrát. Komfort, 2016, roč. 13, č. 3, s. 4-6 POLÁKOVÁ, Hana. Dekubity, stále aktuální problém i ve 21. století.Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 4, s. 4-5. ISSN 2336-520X

2016

POLEDNÍKOVÁ, Ľubica a Alica SLAMKOVÁ. Riziko vzniku preležanín v ošetrovateľskej diagnostike. Central European Journal of Nursing and Midwifery [online], 2016, roč. 7, č. 2, s. 428-436. ISSN 2336-3517. Dostupné z: http://periodika.osu.cz/cejnm/dok/2016-02/11-polednikova-slamkova-sk.pdf

2016

ROUSKOVÁ, Jana. Poškození kůže pacienta v perioperačním období a na oddělení intenzivní péče. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 14-15. ISSN 2336-520X

2016

ULRYCH, Ondřej. Stanovení míry rizika prevence vzniku proleženiny. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3,s. 7-8. ISSN 2336-520X

2016

GROFOVÁ, Zuzana. Dekubity – výživa a léčba ve světle studií a doporučených postupů. Nutrition news. 2016, roč. 4, č. 1, s. 12-16. ISSN 1805-8833.

2016

NERADOVÁ, Pavla. Specifika ošetřování ran u novorozenců v intenzivní péči s příkladem kazuistiky sorrorigenního poškození. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 4-6. ISSN 2336-520X

2016

JANALÍKOVÁ, Radka a Ondřej ULRYCH. Iatrogenní poškození pacienta během intervenčních a operačních výkonů. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 9-11. ISSN 2336-520X

2016

KOUTNÁ, Markéta. Nesterilní pěnové krytí v prevenci tlakových lézí. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 19-20. ISSN 2336-520X

2016

HemaGel – český patent pomáhá v terapii akutních a chronických ran. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 12-13. ISSN 2336-520X

2016

KOUTNÁ, Markéta a Kateřina JANSOVÁ. Hledáte způsob, jak předcházet dekubitům v 21. století? Vraťte se zpět k základům. Léčba ran, 2016, roč. 3, č. 3, s. 23-26. ISSN 2336-520X.

2015

BERÁNKOVÁ, Jana. Novodobá péče o dekubity. In: Cesta k modernímu ošetřovatelství: (recenzovaný sborník příspěvků z konference). Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2015, s. 76-83.

2015

GROCHALOVÁ, Marcela. Výživa nemocných s dekubity. Zdravotnictví a medicína. 2015, roč. 2015, č. 9, s. 24-26. ISSN 2336-2987.

2015

MRŇA, Lubor, Lukáš FRAJER a Jiří HOCH. Dekubity u paraplegiků. Rozhledy v chirurgii. 2015, roč. 94, č. 8, s. 329-332. ISSN 0035-9351.

2015

VAŠÍČKOVÁ, Lia. Vnitřní dekubity u spinálních pacientů. Léčba ran. 2015, roč. 2, č. 2, s. 18-21. ISSN 2336-520X.

2014

KLIČOVÁ, Marianna a Zuzana FABIANOVÁ. Prístup k dekubitom v kontexte manažérstva kvality: Praktické skúsenosti Ošetrovateľského centra a Slnečného domu v Humennom.Ošetřovatelská péče. 2014, Speciál zima 2014, s. 24-27, ISSN 1213-2330.

2014

SMÉKALOVÁ, Iva. Možnosti zajištění péče u pacientů s dekubity po propuštění z nemocnice. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 3, s. 128-129. ISSN 1805-4684.

2014

ŠÁTEKOVÁ, Lenka a Katarína ŽIAKOVÁ. Validita škál na posudenie rizika vzniku dekubitu: prehľadový článok.  Central European Journal of Nursing and Midwifery [online]. 2014, roč. 5, č. 2, s. 85-92. ISSN 2336-3517.

2014

LANGOVÁ, Petra a Iva BRABCOVÁ. Využití kompenzačních pomůcek u pacientů s dekubity ve vybraných zařízeních v ČR a SRN. Geriatrie a gerontologie. 2014, roč. 3, č. 1, s. 29-35. ISSN: 1805-4684.
Prevence jako nejlepší recept na boj s dekubity. Florence. 2014, roč. 10, č. 1-2, s. 40. ISSN 1801-464X.

2014

POKORNÁ, Andrea a kol. Sorrorigenní rány, jejich identifikace a léčba [CD-ROM]. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN 978-80-7013-580-8.POKORNÁ, Andrea. Dekubity – soudobé poznatky a závěry empirických studií. Hojení ran. 2014, roč. 8, č. 1, s. 18. ISSN 1802-6400.http://www.geum.org/hojeni/HR_1-14_abstrakta.pdf

2014

ONDRIOVÁ, Iveta a Terézia FERTAĹOVÁ. Dekubity v kontexte liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2014, roč. 56, č. 3, s. 34-39. ISSN 1213-9106.
http://referatovyvyber.cz/dermatovenerologie/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=66:rvd-32014&catid=2:rvMRÁZOVÁ, Romana. Nové typy krytí ran – novinky, použití, aplikace. Medicína pro praxi. 2014, roč. 11, č. 2, s. 83-86. ISSN 1803-5310.
http://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2014/02/09.pdf

2014

TATRANSKÁ, Tatiana, Štefan, KRAJČÍK a Peter MIKUS. Najčastejšie komplikácie ochorení v geriatrii – 2. časť. Interná medicína. 2014, roč. 14, č. 7-8, s. 297-302. ISSN 1335-8359.http://www.samedi.sk/?page=archiv&act=Archiv_clanok&identif=interna&clanok_id=1077

2013

ONDRIOVÁ,Iveta a Terézia FERTAĹOVÁ. Dekubity jako indikátor kvality péče. Sestra. 2013, roč. 23, č. 1, s. 48-51. ISSN 1210-0404.KOUTNÁ, Markéta a Andrea POKORNÁ. Hojení ran v intenzivní péči IV. Hojení ran. 2013, s. 3-10. ISSN 1802-6400.

2013

KRÁLOVÁ, Eva a Zuzana KULAŠNÍKOVÁ. Možnosti prevencie a terapie dekubitov. Praktické lekárnictvo. 2013, roč. 3, č. 2, s. 51-54. ISSN 1338-3132.
http://www.solen.sk/pdf/c1e587cdafb6b265b60792493f1c6b39.pdf

2013

LANGOVÁ, Petra a Iva BRABCOVÁ. Využití různých materiálů hojení ran u pacientů s dekubity ve vybraných zařízeních v České republice a ve Spolkové republice Německo. Hojení ran. 2013, roč. 7, č. 4, s. 12-16. ISSN 1802-6400.
http://www.geum.org/hojeni/abstrakt4-13.htm

2013

HOVORKOVÁ, Jitka. Rozlišení dekubitu a IAD. Florenc, 2017, roč. 13, č. 9, s. 28. ISSN 1801-464X http://zdravi.euro.cz/denni-zpravy/z-domova/jihlavsti-operateri-brani-vzniku-prolezenin-u-pacientu-484743

2013

LIPOVÝ, Břetislav a Markéta HANSLIANOVÁ. Anaeroby v chronické ráně: banalita nebo skrytá hrozba. Hojení ran. 2012, roč. 6, č. 2, s. 19-21. ISSN 1802-6400.

2013 – 2016

VAŠÍČKOVÁ, L., Michal MAŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Dekubity u pacientů spinální ambulance celoživotní péče FN Brno 2013–2016.

2012

SOMROVÁ, Jana a Sylva BÁRTLOVÁ. Význam akreditace nemocnic pro ošetřovatelství. Kontakt. 2012, roč. 14, č. 4, s. 410-420. ISSN 1804-7122.
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121214123415555118.pdf

2012

BOBÁĽ, Ján. Inkontinence a dekubity. Sestra. 2012, roč. 22, č. 5, s. 55-56. ISSN 1210-0404.

2012

SLANINOVÁ, Irena, Milan VEGERBAUER a Josef MALÝ. Prostředky k prevenci a léčbě dekubitů pohledem farmaceuta. Praktické lékárenství. 2012, roč. 8, č. 5, s. 236-241. ISSN 1803-5329.
http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2012/05/08.pdf

2011

DOBROVODSKÁ, Libuše. Může polohování pacientů s dekubity podpořit hojení ran? Florence. 2011, roč. 7, č. 6, s. 18-9. ISSN 1801-464X.

2011

WOJNAROVÁ, Dorota a Darja JAROŠOVÁ. Analýza vybraných klinických doporučených postupů a standardů péče o dekubity. Kontakt. 2011, roč. 13, č. 4, s. 396-403. ISSN 1804-7122.
http://casopis-zsfju.zsf.jcu.cz/kontakt/administrace/clankyfile/20121214101725451088.pdf

2010

LIŠKOVÁ, Eva. Patří dekubity k intenzivní péči? Diagnóza v ošetřovatelství. 2010, roč. 6, č. 5, s. 13-14. ISSN 1801-1349.

2010

LIPOVÝ, Břetislav, Markéta HANSLIANOVÁ, Hana ŘÍHOVÁ, et al. Bakteriologická diverzita akutní a chronické rány. Hojení ran. 2010, roč. 4, č. 2, s. 25-30. ISSN 1802-6400.
http://www.geum.org/hojeni/abstrakt2-10.htm

2010

GROFOVÁ, Zuzana. Dekubity a soudní pře. Medical tribune. 2010, roč. 6, č. 25 (Léčba ran, Dermatologie, Geriatrie), C1-C2 temat. příl. ISSN 1214-8911.
http://www.tribune.cz/clanek/19869-dekubity-a-soudni-pre

2010

KOŽENÝ, Pavel. Šetření dekubitů na národní úrovni. Sestra. 2010, roč. 20, č. 7-8, s. 13. ISSN 1210-0404.

2010

HILŠEROVÁ, Stanislava. Dekubity – prevence a jejich léčba. Urologie pro praxi. 2010, roč. 11, č. 1, s. 47-49. ISSN 1803-5299.
http://www.urologiepropraxi.cz/pdfs/uro/2010/01/12.pdf

2009

ZAKOPALOVÁ, Jana. Hojení ran – srovnání vlhké a klasické metody.Sestra. 2009, roč. 19, č. 11, s. 57. ISSN 1210-0404.