Vzdělávání

Edukační webový portál: www.hojeniran.cz a www.merudia.cz

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

Certifikovaný kurz uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena/prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví žadatelem na základě podmínek stanovených v § 61 zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Informace k přípravě vzdělávacího programu jsou k dispozici na https://www.mzcr.cz/certifikovany-kurz/.

NCO NZO Brno

 • Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
 • Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty
 • Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy
 • Ošetřování ran a stomií u novorozenců
 • Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů
 • Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech
 • Rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů
 • Ošetřovatelská péče o pacienty s bolestí
 • Aktivizace a mobilizace pacienta v intenzivní péči
 

Ostravská univerzita v Ostravě

 • Hojení chronických ran v intenzivní péči
 

Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem

 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty
 

 Fakultní nemocnice Plzeň

 • Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů
 • Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě nemocné vyšších věkových skupin

 

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 • Péče o pacienta s bolestí
 • Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora

 

Univerzita Pardubice

 • Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a dekubity

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Komplexní ošetřovatelská péče o rány u dospělých a dětských pacientů

 

Fakultní nemocnice v Motole

 • Prevence a ošetřování dekubitů a ostatních nehojících se ran

 

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékářská fakulta

 • Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů