Projekty

Název projektu: Registr dekubitálních lézí – sjednocení sledování a strategie preventivních intervencí na národní úrovni (15-29111A)

Období řešení: 5/2015 – 12/2018

Investor/Program: Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022

Řešitel na MU:

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta

Člen realizačního týmu za MU:

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
PhDr. Simona Saibertová
Mgr. Soňa Šestáková

Spolupracující organizace:

Fakultní nemocnice Plzeň – hlavní spolupracovník Mgr. Nina Müllerová
Ústřední vojenská nemocnice Praha hlavní spolupracovníci Mgr. Lucie Kubátová, Tomáš Kelbich
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze hlavní spolupracovníci Mgr. Dita Svobodová, Ph.D.; Gabriela Šmelková, Mgr. Petra Camprová

Anotace projektu:

Podstatou řešení projektu je vytvoření národního registru sledování dekubitů, preventivních strategií dekubitů a tvorby klinického doporučeného postupu (KDP – sledování incidence a prevence dekubitů u hospitalizovaných pacientů) včetně ověření využitelnosti registru a doporučeného postupu v klinické praxi v podmínkách ČR. V projektu budou sbírána a vyhodnocována standardní data o výskytu dekubitů a posouzena efektivita preventivních strategií – doporučení u rizikových pacientů. Východiskem pro analýzu dat budou stávající registry a identifikace benefitů a limitů údajů získaných z hospitalizačních záznamů. Hlavním aplikovaným výstupem projektu bude národní registr pro incidenci a prevalenci dekubitů hospitalizovaných pacientů; ověřený KDP pro sledování a prevenci dekubitů v lůžkových zdravotnických zařízeních; metodika adaptace, implementace a evaluace KDP, využitelná v klinické praxi pro lůžková zdravotnická zařízení. Vytvořeny budu také edukační materiály pro odbornou i laickou veřejnost.

Výstupy projektu:

Jedním z výstupů projektových aktivit je soubor údajů, které by měly být sledovány u pacientů s ohledem na riziko vzniku, či vznik dekubitální léze – standardizovaný dataset. Aktuálně probíhá (v roce 2017) pilotní ověření sběru dat ve třech zapojených fakultních nemocnicích, aby byla minimalizována zátěž zdravotnického personálu a maximalizována výtěžnost dat. Finální dataset bude zveřejněn následně a měl by být implementován plošně v ČR tak, aby bylo sjednoceno sledování incidence a prevalence dekubitálních lézí v lůžkových zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb.

SOUHRN DOPORUČENÍ A POSTUPŮ V PREVENCI A PÉČI O PACIENTY S TLAKOVOU LÉZÍ (dekubitem)

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout
(informace pro odbornou veřejnost)

 

Co byste měli vědět o dekubitech a na co nezapomenout
(informace pro laickou veřejnost)

Fotodokumentace projektu: