Publikace

Mediálním partnerem portálu je časopis Florence.

Informační portál v České republice pro všeobecné sestry.

Níže uvedené tituly si můžete zapůjčit ve specializované knihovně NCO NZO Brno https://www.nconzo.cz/cs/knihovna

POKORNÁ, Andrea a kol. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 247 s. ISBN 978-80-271-0720-9.

Pokorná, Andrea a kol. Souhrn doporučení a postupů v prevenci a péči o pacienty s tlakovou lézí (dekubitem). 1. vyd. Plzeň: Euroverlag, 2018. 31 s. ISBN 978-80-7177-944-5.

Role krytí v prevenci dekubitů. London: World Union of Wound Healing Societies, [2016]. Consensus dokument. 27 s.

HLINKOVÁ, Edita, Jana NEMCOVÁ a Michaela MIERTOVÁ. Nehojace sa rany: vysokoškolská učebnica. 1. vyd. Martin: Osveta, 2015. 284 s. ISBN 978-80-8063-433-9.

Dekubity – sdílení zkušeností na mezinárodní úrovni: daty podložené znalosti, dovednosti a doporučené postupy pro péči o dlouhodobě nemocné pacienty = Pressure ulcers – sharing expertise internationally : data-based knowledge, skills and guidelines for a care or long-tern ill patients. Brno: Ambit Media, 2016-. In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, suppl. 1. ISSN 1803-6597. Dostupné také z: http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-archiv-cisel?id=5152

POKORNÁ, Andrea a kol. Sorrorigenní rány, jejich identifikace a léčba [CD-ROM]. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2015. ISBN 978-80-7013-580-8.

HRONOVSKÁ, Lenka. Proleženiny a další poruchy kůže u nádorových onemocnění: obecné informace pro pacienty. Praha: Liga proti rakovině Praha, [2014?]. 16 s. ISBN 978-80-260-7709-1.

NPUAP, EPUAP, PPPIA [National Pressure Ulcer Advisory Panel, Europan Pressure Ul-cer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance]a Emily Haesler, ed. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. 2nd. ed. Perth: Cambridge Media, 2014. 292 s. ISBN 978-0-9807396-5-7. Dostupné také z: https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2010/10/Quick-Reference-Guide-DIGITAL-NPUAP-EPUAP-PPPIA-16Oct2014.pdf

NPUAP, EPUAP, PPPIA [National Pressure Ulcer Advisory Panel, Europan Pressure Ul-cer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance] a Emily Haesler, ed. Prevence a léčba dekubitů: příručka k Doporučení pro klinickou praxi.[Praha] : Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2015. 94 s. ISBN 978-0-9579343-6-8. Dostupné také z: https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2016/10/czech-dekubity-preklad_uprava_july2015.pdf

KRAJČÍK, Štefan a Eva BAJANOVÁ. Dekubity: prevencia a liečba v praxi. 1. vyd. Bratislava: Herba, 2012. 85 s. ISBN 978-80-89171-95-8.

POKORNÁ, Andrea. Úvod do wound managementu: příručka pro hojení chronických ran pro studenty nelékařských oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-6048-7.

Pokorná, Andrea a Romana Mrázová. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 191 s. ISBN 978-80-247-3371-5.

Dekubitus – indikátor kvality ošetřovatelské péče: interaktivní workshop: IX. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů, Pardubice. Praha: Nutricia, 2011. [8] s.

JANÁKOVÁ, Anna. Výživa v prevenci a léčbě dekubitů: praktická příručka pro pacienty. Praha: Nutricia, 2010. 19 s. Dostupné také z: https://docplayer.cz/7250711-Vyziva-v-prevenci-a-lecbe-dekubitu.html

KOUŘILOVÁ, Irena. Lokální ošetřování ran a defektů na kůži. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 76 s. ISBN 978-80-247-2682-3.

Léčba ran a péče o pokožku. Olomouc: Solen, [2010]. 90 s. ISBN 978-80-87327-36-4.

MIKULA, Jan a Nina MÜLLEROVÁ. Prevence dekubitů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 96 s. ISBN 978-80-247-2043-2.